Településkép védelméről szóló rendelet módosítása – észrevételezés

Tisztelt Lakosság!

2024. január 1-vel módosult a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. A 11/B. § (1a) bekezdése szerint „a településképi rendelet nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely az utcabútorok – ideértve a funkcionális célokat szolgáló utcabútorokat is – létesítését vagy telepítését, az utcabútor reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként történő használatát, illetve az utcabútoron reklám közzétételét az (1) bekezdésben foglaltaknál, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló rendeletnek a közterületekre és köztulajdonban álló ingatlanokra vonatkozó előírásainál nagyobb mértékben tiltja vagy korlátozza.”

A változás lényege, hogy a reklámhordozók számát nem korlátozhatja az önkormányzat településképi rendeletében. A 16./E. § szerint a fentieknek való megfelelést a helyi önkormányzat képviselő-testülete 2024. január 31-ig köteles biztosítani.

Ennek a kötelezettségnek eleget téve a következő testületi ülésen az alábbi határozati javaslat kerül majd a Képviselő-testület elé:

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024 (I….) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 6/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (TKR2m)

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörrel rendelkező szervek, valamint a helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2023. (IV.18.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

  1. §

(1) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a településkép védelméről szóló 6/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja.

Amennyiben a határozati javaslattal kapcsolatban észrevételt kívánnak tenni, azt jelen közzététel dátumától számított 5 napon belül következő módon tehetik meg:

  • postai úton az alábbi címre: Kismaros Község Önkormányzata, 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 5.
  • e-mailben: foepitesz@kismaros.hu