Egyedi szennyvíztisztító létesítmények engedélyezési eljárása

  1. Tájékoztató

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását (CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével) és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Amennyiben a fenti feltételek közül bármelyik hiányzik, a területileg illetékes vízügyi hatóság, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság folytatja le az engedélyezési eljárást.

A szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor engedélyezhető, ha

  1. a)az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlannak a megvalósított közműbe történő bekötése – a megvalósítás műszaki költségeihez képest – aránytalanul nagy költséggel jár, továbbá
  2. b)a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet, valamint
  3. c)a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.

Egyedi szennyvíztisztító berendezések egyedi telepítése esetében, ha a kibocsátás nem haladja meg az 500 m3/év mennyiséget, a tulajdonos köteles a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló miniszteri rendeletben az egyedi szennyvízkezelő létesítmény által kibocsátott tisztított szennyvízre meghatározott határértékek tekintetében mintavételt és analitikai vizsgálatot végezni a létesítési engedélyezési eljárás alkalmával, majd ezt követően háromévente. A jegyző a helyben fennálló kockázatok figyelembevételével további mintavételt és analitikai vizsgálatokat írhat elő. A tulajdonos köteles a vizsgálat eredményeit a jegyző részére a kézhezvételtől számított 15 napon belül átadni.

  1. Ügyintézés:

Ügyintézés helye:

Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő 13:00 – 17:00

Szerda 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Csütörtök 8:00 – 12:00

Ügyintéző:

Rakos Barbara műszaki ügyintéző

Tel.: 20/55-18714

Az eljárás kérelemre indul, a kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentáció tartalmát a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az engedélyezési tervdokumentációt vízi létesítmények tervezésére jogosult szakembernek kell elkészítenie.

Az eljárási illetékmentes.

Az ügyintézési határidő: 60 nap.

Az eljárásba szakhatóságként be kell vonni:

– a népegészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Szobi Járási Hivatalát,

– ha külterület, belterületen országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 terület, barlang felszíni védőövezete vagy egyedi tájérték közvetlenül érintett, akkor a természetvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát.

A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelesek.