Hirdetmény közterületi elnevezés javaslattételről

KIM/3550/2022

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésével,
megjelölésével, az utcanév- és házszámtáblákkal, valamint a házszámozással kapcsolatos
szabályokról szóló 14/2014. (IX.1.) rendelete (a továbbiakban: R.) alapján a közterületeket el kell nevezni.

A R. 4. § (1) bekezdése szerint az elnevezés a közterület nevéből és a közlekedésre vonatkozó meghatározásból áll, a (2) bekezdés szerint az utcanév a közterület megjelölésre, annak földrajzi azonosítására szolgál.

A R. 6. §-a szerint közterületet személyről, élőlényről, tárgyról fogalomról lehet elnevezni. Személyről utcát elnevezni halála után, legalább 15 év elmúltával lehet.

Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet
– akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi
gyarapodását szolgálta, és személye közmegbecsülésnek örvend,
– aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslót
alkotott,
– akinek Kismaros történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult
Kismaros fejlődéséhez.

Az elnevezésnél törekedni kell arra, hogy az rövid és közérthető legyen és utaljon a település jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi környezetére.

A lakosságnak az alábbi közterületek elnevezésére van lehetősége javaslatot tenni:
– a kismarosi Ág utcából nyíló 2231 hrsz-ú közterület,
– a kismarosi Monostor utcából nyíló 0192/80 hrsz-ú Kivett közforgalom elől elzárt magánút.

A javaslatokat a jegyzo@kismaros.hu elektronikus levélcímre kérem megküldeni 2022.
augusztus 01-én 17 óráig.

Kismaros, 2022. július 14.

Dr. Timer-Bárkányi Beáta
jegyző

Hirdetmény elnevezendő közterületekről