Hirdetmény óvodai beiratkozásra a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan

Tisztelt Szülők!

Kismaros Község Önkormányzata, mint a Kismarosi Kis Morgó Óvoda fenntartója a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. §-a alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Szokásos rendben és ütemezésben történhet meg a beiratkozás, azonban a szülőnek/gondviselőnek nem szükséges feltétlenül megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton (e-mailben) is eljárhat.

 

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2022. április 26. napján 8.00 órától 17.00 óráig,

2022. április 27. napján 8.00 órától 17.00 óráig,

 

BEIRATKOZÁS MÓDJA:

– személyesen: Kismarosi Kis Morgó Óvodában Kismaros, Liget utca 33.

– elektronikus úton a kitöltött jelentkezési lap megküldésével a kismorgoovoda@gmail.com e-mail címre, jelentkezési lap letölthető:

Beiratkozás_Szülői nyilatkozat

Étkezés nyilatkozat

Házirend 2021

I Nyilatkozat a nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételről

II és III Nyilatkozat a nemzetiségi hovatartozásról_Záradék

NYILATKOZAT FÉNYKÉP

Óvodai felvétel iránti kérelem

Pedagógiai program

SZÜLŐI NYILATKOZAT

szülői nyilatkozat e mail

 

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

– A gyermek születési anyakönyvi kivonata,

– a nevére kiállított személyi azonosítót

– és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– valamint TAJ kártyája.

– A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Elektronikus úton történő jelentkezés esetében a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

 

ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvodában a 2022/2023-as nevelési év 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig tart.

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Kismaros község közigazgatási területe.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az a gyermek, aki 2022. augusztus 31-ig 3. életévét betölti, a 2022/2023. nevelési évben napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A szülő a tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2022. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti.

Az a szülő, akinek gyermeke 2022. augusztus 31-ig betölti a 3. életévet és nem íratja be az óvodába gyermekét az szabálysértést követ el és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértési bírsággal sújtható.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének utolsó határnapja 2022. május 31. napja. Az óvodavezetőnek a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján lehet beíratni.

A nemzetiséghez tartozó gyermekek részére van lehetőség német nemzetiségi óvodai nevelésre.

Kismaros Község Önkormányzata