Lakossági tájékoztató házszámok felülvizsgálatáról

Tisztelt KISMAROSI Polgárok!

Ezúton szeretnék tájokoztatást adni településünkön tapasztalható házszámozásokkal kapcsolatos folyamatban lévő eljárásról!

Általános tájékoztató

A házszám-megállapítás szabályai szerint, a házszámok sorszámainak megállapításáról, megváltoztatásáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat gondoskodik.

Magyarországon a közigazgatás korábban nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó cím-adatbázissal. Ez nagyon sok problémát okozott mind a lakosság körében a lakcímügyintézések során, mind a közigazgatási feladatok ellátásakor az igazgatási szerveknek és a közszolgáltatóknak egyaránt. A magyar közigazgatásban létrejött egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő címnyilvántartás, KCR (központi cím regiszter), amelynek célja, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek, a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. A KCR létrehozásának feladataival a települési jegyzőket bízták meg. A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a felülvizsgálat és a KCR-be történő rögzítés az önkormányzat és a jegyző kötelezettsége.

Nagyon sok esetben, a címregiszterbe történő címek regisztrálásakor észleljük a rossz címzést. Ezekben az esetekben sor kerül a teljes közterület házszámozásának felülvizsgálatára. A döntés határozat formájában kerül kiküldésre a tulajdonosoknak. Teljes közterület házszámozási felülvizsgálatára kerül sor abban az esetben is, amikor a lakóktól jelzés érkezik a hiányos a házszámokról, illetve amikor hivatalból értesülünk a nyilvántartásokban eltérő házszámokról, a közterületen kihagyással emelkedő számsorrendben találhatóak a házszámok. Házszámozási eljárás indulhat még a telekalakításoknál, valamint új közterületek elnevezését követően.

Sajnálatos módon a korábbi években csak azon közterületek esetében történt ez meg, amely viszonylag egyszerűen adatszűréssel, illetve adatátemeléssel megoldhatóak voltak és az idei és a jövő évben végezzük azon utcák esetében a felülvizsgálatot, amelyeknek nagy számban szükséges a házszámok megváltoztatása, rendezése.

A házszám felülvizsgálatára vonatkozó eljárások folyamatosak. A vonatkozó jogszabályok szerint a címek felvezetésre kerülnek az ingatlan-nyilvántartás tulajdoni lapjára. Kiemelném, hogy a közterületek (utcák, utak stb.) elnevezése nem változik, továbbra is azok maradnak érvényben, azonban az előfordulhat, hogy adott tulajdonos ingatlana a rendezés során másik utcára kerül számozásra.

Házszámozás

A házszámozást az utca elejétől kezdve, folytatólagosan állapítjuk meg, figyelembe véve a telekalakításokat, az ingatlan-nyilvántartás adatait, földhivatali térképes nyilvántartás adatait, korábbi térképmásolatokat, korábbi házszám megállapító döntéseket, személyi nyilvántartás adatait, betartva az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Hiába jó a számozás az utca közepén néhány háznál, a házszámozás az utca elején kezdhető, kihagyás nélküli emelkedő sorrendben haladva az utolsó ingatlanig. Ezáltal előfordulhat, hogy egy felülvizsgálat során megváltoznak a házszámok.

A házszámok változásáról készült döntés, határozat formájában kerül az Önök részére kiküldésre. A véglegessé vált határozatot elküldjük a Pest Megyei Kormányhivatal Kormányablakába, az illetékes földhivatalba, és a hivatal KCR csoportjához. Amikor a Földhivatal megküldi a KCR csoportnak a címkoordinátákat, a határozat alapján a címelemek a KCR rendszerében megváltoztatásra kerülnek, az új címelemek átemelhetők a Kormányablak rendszerébe.

Mivel ez költözéssel nem járó lakcím változásnak minősül (hivatalból), a címváltozásnak megfelelő lakcímkártyát, a határozat jogerőre emelkedését követően, a címváltozás szerinti lakó-vagy tartózkodási hely szerint illetékes Kormányhivatal kiállítja, és postai úton kikézbesíti. A megváltozott házszám miatt, a székhellyel/telephellyel rendelkező vállalkozások székhely/telephely változásról a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán, a határozat véglegessé válását követően lehetséges intézkedni.

NAGYON FONTOS, hogy Címváltozás esetén:

  • Az ingatlanba bejelentett lakcímmel rendelkező személyek lakcímkártyája illetékmentes, a Kormányhivatal részéről kikézbesítésre kerül;
  • A személyazonosító igazolványt nem kell cserélni, mivel abban nincs cím feltüntetve;
  • A jármű törzskönyvét nem kell cserélni, mivel abban nincs cím feltüntetve;
  • A jármű forgalmi engedélyének cseréje lakcímváltozás esetén nem kötelező. (Közúti Közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról rendelkező 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 89. §(4) bekezdés c) pontja alapján.)
  • A közműszolgáltatók felé a bejelentést csak a szerződő féltől fogadják el a szolgáltatók. A lakcím módosításra elektronikusan is lehetőséget biztosítanak, pontos azonosító adatok megadása szükséges, valamint a határozat megküldése mellékletben.
  • Vállalkozás székhelyének (telephelyének) cím változása esetén a vállalkozás képviseletére jogosult személy a cégbíróságon történő bejelentése a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 63.§ (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól mentes. (bejelentés és közzétételi illetékmentesség)
  • A Földhivatalnak a házszám változást nem kell Önöknek bejelenteni, mert azt a véglegessé vált határozat megküldésével mi teljesítjük.

Házszámtáblák kihelyezése

A megváltozott házszámok tábláit a tájékozódás zavartalanságának biztosítása érdekében célszerű az átszámozástól számított 1 évig eredeti helyükön hagyni és piros színű, átlós áthúzással ellátni. Az új házszámtáblát az áthúzott régi mellé kell elhelyezni.

Arra törekszünk, hogy településünk házszámozása rendezett legyen, a tulajdoni lapokon és a térképeken is megegyező és egyértelmű házszámok szerepeljenek. Előre is megértésüket kérjük azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akiknek a házszáma megváltozik és ez esetlegesen kellemetlenségeket okoz.

Kismaros, 2021. november 11.

Dr. Timer-Bárkányi Beáta

jegyző