Homlokzatfelújítás pályázat Kismaroson!

    Kismaros Község Önkormányzata a 2021. évben támogatandó homlokzatfelújítási pályázat pénzügyi keretének előkészítése érdekében

    PÁLYÁZATOT HIRDET

    a helyi védelem alatt álló és a helyi védett környezetben álló épületek külső homlokzati felújítási munkáinak támogatására a Kismaros község településkép védelméről szóló 6/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján.

    Jelen pályázat keretében műemléki védettséggel érintett épület támogatására nincs mód.

    A támogatás igénylése az önkormányzathoz benyújtott pályázat útján lehetséges.

    A támogatás mértéke:

    • helyi védelem alatt álló épületek esetén a homlokzati felújítási költségek maximum 50%-a, amely teljes mértékben vissza nem térítendő támogatás;
    • helyi védett környezetben álló (de egyedi védelem alatt nem álló) épület esetében a homlokzati felújítási költségek maximum 50%-a, melynek 50%-a vissza nem térítendő támogatás, 50%-a pedig kamatmentes kölcsön;
    • a Rendelet alapján a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: PÜTB) a fenti arányoktól indokolt esetben eltérhet.

    A támogatás feltételei:

    • a támogatás utófinanszírozású, tehát a pályázónak az 50%-os önerő vállalása mellett a munkálatok lezárásáig és azok igazolásáig a teljes bekerülési költséget állnia kell;
    • mind a vissza nem térítendő támogatás, mind a kamatmentes kölcsön kifizetése a támogatott munkák befejezésekor, azok számlákkal való igazolása után történik;
    • támogatás nem adható kötelezéssel elrendelt felújítás esetén.

    A pályázatnak tartalmaznia kell:

    • a kitöltött pályázati űrlapot, amely a Polgármesteri Hivatalban kérhető, vagy innen letölthető;
    • a megvalósítani tervezett felújítás engedélyes szintű tervét, költségvetését és ha jogszabály előírja, akkor a jogerős építési engedélyét, egyéb esetben az illetékes szerv hozzájárulását;
    • az érintett tulajdonosok (kezelők, használók) névsorát, írásos nyilatkozatukat, hogy a felújítás rájuk eső költségeit vállalják, és a pályázott összeget megelőlegezik;
    • a kivitelezés ütemezését;
    • nyilatkozatot a meghatározott nagyságú önrész vállalásáról.

    A pályázat benyújtása: 

    A pályázatokat 2020. szeptember 30-ig kell benyújtani a főépítészhez.

    A pályázat elbírálása:

    A pályázatokat a PÜTB az éves költségvetést jóváhagyó testületi ülést követő hónap utolsó napjáig bírálja el. Az eredményről a pályázók írásban értesülnek. Nyertes pályázat esetén az érintettekkel a polgármester megállapodást ír alá.

    Egyéb tudnivalók:

    A támogatás felmondása írásbeli bejelentés alapján történik. Ha a támogatott az építkezést a megállapodásban vállalt határidőre nem tudja befejezni, írásban kérheti a támogatási összeg következő évi felhasználását. Kérelem csak egyszer adható be.

    Részletes információ:

    A helyi védett épületek és a helyi védett környezet listája a Rendeletben megtalálható, a pályázattal kapcsolatos további információ a www.kismaros.hu honlapon olvasható.

    2020. június 30.

    Moór Róbert s.k.

    a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke