Pályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére

Kismarosi Kis Morgó Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kismarosi Kis Morgó Óvoda Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű (helyettesítés) 2020.09.01-től 2021.06.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget, illetőleg szakképesítést igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ritzl Erika nyújt, a 06-20-439-14-45 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kismarosi Kis Morgó Óvoda címére történő megküldésével (2623 Kismaros, Liget utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 114/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Személyesen: Ritzl Erika, Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázók előértékelését követően a kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kismaros Község Önkormányzata honlapja – 2020. június 22.

        Kismaros Község Önkormányzata hirdetőtáblája – 2020. június 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kismaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.