Pályázati kiírás Művelődési Ház és IKSZT intézményvezető

A Kismarosi Művelődési Ház vezetőjének hároméves megbízatása május elsejével lejár, ezért az intézmény vezetői pályázat kiírása szükségessé vált.

Kismaros Község Polgármesterének
5/2020. (IV. 09.) számú határozata

Kismaros Község Önkormányzatának polgármestere Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján Kismaros Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete helyett és nevében a Művelődési Ház és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér vezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

Kismaros Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Művelődési Ház és IKSZT Ház vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól.

A munkavégzés helye: Művelődési Ház és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, Pest megye, 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézmény irányítása, ellenőrzése, az alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése, az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A folyamatban lévő programok szakszerű folytatása, új tevékenységek bevezetése, a lakosság minél szélesebb körű megszólításával, együttműködés a fenntartóval. Az intézmény dolgozói fölött a munkáltatói jogkörök gyakorlása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Művelődési Ház

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
Könyvtár

Illetmény:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy szakvizsgának megfelelő tapasztalat – legalább öt éves szakmai gyakorlat, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

Előnyt jelent:
Vezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz

Végzettséget, illetőleg szakképesítést igazoló okiratok másolata

A szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata

Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program

Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzés

Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása

A pályázó nyilatkozata, hogy kívánja-e, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja.

A KÖZIGÁLLÁS honlapon való publikálás kért időpontja: 2020. április 19.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 19.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kismaros Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: *************, valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház és IKSZT Ház vezető.

Elektronikus úton Dr. Timer-Bárkányi Beáta Anita részére a jegyzo@kismaros.hu E-mail címre.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Neubauer Rudolf polgármester nyújt, a 06/20/934-4878-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-
testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága hallgatja meg, a pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Kismaros Község Önkormányzat honlapja – 2020. április 16.
Kismaros Község Önkormányzat hirdetőtáblája – 2020. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kismaros.hu honlapon szerezhet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. április 19.

A döntést megelőzően kikértem Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Bizottságai tagjainak véleményét a határozati javaslatról. A határozatot az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok többségi egyetértése mellett hoztam meg.

Neubauer Rudolf
polgármester

Polgarmesteri-dontes_5-2020_IV-09_hatarozat