Új rendelet született a fák védelmében

Kismaros Község Önkormányzata legutóbbi ülésén elfogadta a Neubauer Rudolf polgármester előterjesztésében napirendre került, fák védelméről szóló rendeletet.

A rendelet tervezetről Kismaros Község Önkormányzata társadalmi egyeztetést folytatott, és a beérkezett észrevételeket maximálisan figyelembe vette.

A 6/2019 számú rendelet célja, a falu zöldterületeinek megtartása, a település falusias hangulatának megőrzése, magántelkeken, építési telkeken a tarvágás megelőzése. A fák Kismaros egyik legfőbb természeti értékét és erőforrását jelentik, nem csak a tiszta levegő, az itt élők egészsége, vagy a gazdag élővilág, de a szép és rendezett településkép letéteményesei is. Mi, Kismarosiak elsősorban a saját természeti kincseink megőrzéséért tudunk tenni, az erdeink és az őshonos fáink védelme pedig a mai világban különösen fontossá vált. Jövőnk, egészségünk függ ettől, hiszen a világban jelenleg évente legalább egy Magyarországnyi területről (93 ezer km²) tűnik el az erdő, tűnnek el a fák.

rendelet hatálya a Kismaros közigazgatási területén (magánterületen) lévő, legalább 30 cm törzskörméretű, a rendelet 1. számú függelékében meghatározott Börzsöny hegységben őshonos fafajtákra terjed ki. A 30 cm-es törzskörméret hozzávetőlegesen egy másfél literes palack vastagságú fatörzset jelent. Védendőek például a fűz, a tölgy, a bükk, a gyertyán vagy a juharfák példányai. A rendelet nem terjed ki törvényi előírások miatt gyümölcsfákra, illetve a nem honos fajokra (például: tujafélék, ecetfa, akác).

A rendelet értelmében, a rendelet hatálya alá tartozó példányokat (30 cm-nél nagyobb törzskörméret, függelékben megnevezett fafaj) csak a kismarosi jegyző által kiadott jogerős fakivágási engedély alapján lehet kivágni. A fakivágás engedélyezése tárgyában a jegyző dönt. A kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, vagy annak megfelelő tartalommal kell benyújtani.

Fakivágást engedélyezni különösen építmény elhelyezése, veszélyhelyzet elhárítása, megelőzése érdekében, vagyonbiztonsági okból, kertészeti tervvel alátámasztott környezetrendezés miatt, vagy kertészeti szakvélemény által igazolt okból lehet.

Az élet- vagy balesetveszélyt jelentő fa kivágását, metszését, csonkolását – a veszélyhelyzet elhárítása érdekben – a tulajdonos vagy használó köteles elvégezni. A fa kivágását 5 munkanapon belül az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon köteles bejelenteni. A fakivágás indokoltságát kertészeti szakvéleménnyel, és fényképpel kell igazolni.

kiszáradt fa kivágását a tulajdonos vagy használó a kivágás megkezdése előtt legalább 30 nappal köteles a jegyzőnek bejelenteni. A jegyző, vagy a jegyző által meghatalmazott önkormányzati munkatárs a tervezett kivágás indokoltságáról helyszíni szemlén győződik meg. Az előzetes bejelentés nélkül végzett kivágás engedély nélküli fakivágásnak minősül.

A kivágott fa pótlásáról – a kivágás okától függetlenül – gondoskodni kell. A kivágott fát a kérelmező köteles pótolni. A fapótlási kötelezettséget és annak mértékét, teljesítésének módját a jegyző a kivágást engedélyező határozatban állapítja meg, a fapótlás mértékéről és módjáról az egyes esetekben a rendelet ad útmutatást. A fapótlást elsősorban a kivágással érintett ingatlan területén kell teljesíteni. Ha a pótlás a környezeti adottságok, beépítettség vagy egyéb ok miatt nem, vagy csak részben végezhető el, e célra közterületi ingatlan is kijelölhető. Ezt az igényt a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon lehet bejelenteni. A kivágott fát csak az 1. számú függelékben meghatározott fafajtákkal lehet pótolni.

Engedély nélküli vagy annak minősülő fakivágás estén a pótlásra a fát kivágó személyt kell kötelezni. Amennyiben ez a személy nem ismert, a pótlásra az ingatlan használóját vagy kezelőjét, ennek hiányában a tulajdonost kell kötelezni.

A rendelet 2019. augusztus 01. napján lép hatályba.

A rendelet a mellékletekkel a kismaros.hu dokumentumtárában, illetve az alábbi linkekre kattintva érhető el:

RENDELET (6/2019)

  1. SZÁMÚ MELLÉKLET

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

  1. SZÁMÚ FÜGGELÉK