Településrendezési eszközök felülvizsgálata

A településrendezési eszközök felülvizsgálatának előkészítő szakasza lezárult. Több munkaértekezleten folyt megbeszélés, egyeztetés a felülvizsgálat alapvetéseiről a képviselők és a bizottsági tagok részvételével. A véleményezési szakasz indítása előtt összegeztük az elhangzottakat, a képviselő-testület pedig a Pénzügyi Ügyrendi és Településfejlesztési bizottság javaslata alapján a következő ülésén dönt arról, mi és hogyan kerüljön be a véleményezési anyagba.

 1. Külterületi övezetek és övezeti paraméterek módosítása

Előzetes javaslat: Az Mk-1 övezetben a hatályos előírásokhoz hasonlóan csak gazdasági épület elhelyezése javasolt. Lakossági igényeknek megfelelő övezeti paraméterek előírása lakóépület elhelyezhetősége céljából az Mk-2, Mk-3 és Mk-4 övezetekben a melléklet szerint javasolt. A mezőgazdasági övezetekben a gazdasági épület építése a jelenlegi szabályozás szerint megmarad.

TRE_MÓDOSÍTÁSOK_KIVONATA.1

Véleményezési anyag:

 • javasolt az előzetes javaslat elfogadása azzal, hogy az Mk-1 övezetben is legyen lehetőség lakásépítésre az OTÉK vonatkozó előírásai szerint (3000-6000 m2).
 • javasolt az előzetes javaslat elfogadása azzal, hogy az ingatlantulajdonosok kérésére az Ószőlők alatti dűlőben a beépíthető telekszélesség minimuma 17 m legyen. Indokolás: ez tükrözi a jelenlegi, kialakult tulajdonosi struktúra, ezzel 8 tulajdonostárs számára nyílik meg a lehetőség az építésre.
 • javasolt az előzetes javaslat elfogadása azzal, hogy az ingatlantulajdonosok kérésére az Ószőlők alatti dűlőben a legnagyobb építménymagasság 5,50 m legyen. Indoklás: a telek tetejének jelentős lejtése, valamint a dunai panoráma kihasználhatósága.
 • javasolt az előzetes javaslat elfogadása azzal, hogy az ingatlantulajdonosok kérésére az Ószőlők alatti dűlőben az építhető bruttó alapterület 170 m2 legyen. Indokolás: akik egy szintes építményben gondolkodnak (erre talán a tábla alsóbb részére lenne jobban igény és reálisan lehetőség) is tudjanak normális méretű családi házat építeni – egy szinten.
 • javasolt az előzetes javaslat elfogadása azzal, hogy az ingatlantulajdonosok kérésére az Ószőlők alatti dűlőben a terület középső hosszanti vonalában (a jelenleg berajzolt út vonalában) 12 m szabályozási szélességgel építés elől elzárt terület legyen. Indokolás: a hosszú telkek esetleges későbbi további osztási lehetőségét
 • javasolt az előzetes javaslat elfogadása azzal, hogy az Öregszőlő dűlőben a meglévő 750-1000 m2 nagyságú telkeken legyen lehetőség 6 %-os beépítésre gazdasági épülettel.
 • javasolt az előzetes javaslat elfogadása azzal, hogy az Öregszőlő dűlőben 1000 m2 feletti művelésből kivont ingatlanokon legyen lehetőség lakóépület építésére, illetve átminősítésre.
 • az előzetes javaslat helyett az Öregszőlő dűlőben és az Ószőlők alatti dűlőben csak gazdasági épület legyen építhető (300m2/10 ha), az Mk-1 övezetben legyen csak lehetőség lakásépítésre 3-5-10 hektárhoz kötötten. A javaslat ellentétes a Képviselő-testület által elfogadott településfejlesztési koncepcióban foglaltakkal.
 1. Svájci földek keleti sávjában kijelölt kertvárosias lakóterületi besorolás módosítása kertes mezőgazdasági területbe

Előzetes javaslat: A Svájci földek keleti szélén, a hatályos szabályozási terven kijelölt Lke-7 övezet megszüntetése javasolt, a tömbön belüli egységes övezeti paraméterek kialakítása végett, valamint a telkek övezethatárral való átvágásának megszüntetése céljából. A tömb teljes területe nem sorolható kertvárosias lakóterületbe, mivel az új beépítésre szánt terüket kijelölésével jár, melyre a településnek nincs lehetősége, a meglévő, be nem épített beépítésre szánt területek meglétének okán. A hatályos terven keletkezett építési jog 7 évnél távolabbi (2002), így a kertvárosias lakóterületi kijelölés kártalanítási jog felmerülése nélkül visszavonható az Étv. szerint.

TRE_MÓDOSÍTÁSOK_KIVONATA.2

Véleményezési anyag: javasolt az előzetes javaslat elfogadása.

 1. Külterületi, illetve Szuttai dűlő területét érintő szabályozási vonalak módosítása (utak szabályozási szélessége)

Előzetes javaslat: A jelenlegi szabályozások többsége épületbe vág, ezen felül meglévő kerítések bontását okozná. A legfontosabb szerkezeti jelentőségű feltáró út a Monostori utca (egy oldalú szabályozással).

TRE_MÓDOSÍTÁSOK_KIVONATA.3

Véleményezési anyag: javasolt az előzetes javaslat elfogadása azzal, hogy a rétegvonalakra merőleges úthálózatnál a felszíni vizek biztonságos elvezetéséhez szükséges, övárokrendszer kialakítása biztosítandó (az Ószőlők alatti dűlőben a fölső út rendezése (járda, árok-vízelvezetés) kiépítés lehetősége, az alsó út megfelelő szélességének biztosítása, és a “szerviz út” jelölése az ominózus erdősor fölé, (a tábla bal alsó része) a nyugati telkek alsó megközelíthetőségéhez, ill. ezzel megoszthatóvá tételéhez javasolt. A Harkály utca zöldterületi átvezetése jelölendő.

 1. Börzsönyliget területén az üdülőterületek és kertvárosias lakóterületek lehatárolásának felülvizsgálata

Előzetes javaslat: lásd mellékletben.

TRE_MÓDOSÍTÁSOK_KIVONATA.4

Véleményezési anyag: javasolt az előzetes javaslat elfogadása azzal, hogy a kertvárosias lakóterület növelése csak a vezetékes ivóvíz biztonsággal ellátható területtel legyen bővítve a zárványterületek átsorolásán túl.

 1. Kismaros község területét érintő tervezett árvízvédelmi védmű nyomvonalának kiválasztása

Előzetes javaslat:

I/b változat: Az árvízvédelmi töltés a jelenlegi nyárigát nyomvonalához közel, attól északra húzódik, ezzel bevédve a „Stuckon” lévő mezőgazdasági területet. A KDVVIZIG ezt a verziót támogatja. A Stuck így bevédetté válik, távlati beépíthetőség.

II változat: A Stuck ártér maradna, a településkép befejezett lehetne az alsó sor beépítésével.

TRE_MÓDOSÍTÁSOK_KIVONATA.5

Véleményezési anyag:

 • Az árvízvédelmi töltés a jelenlegi nyárigát nyomvonalához közel, attól északra húzódna, ezzel bevédve a „Stuckon” lévő mezőgazdasági területet (I/b. tervi változat). Kijelölendő egy sport és szabadidős tevékenységre alkalmas terület.
 • Az árvízvédelmi töltés a jelenlegi nyárigát nyomvonalán haladjon (I/a. tervi változat, mely a vízműves bemutatón szerepelt), ezzel bevédve a „Stuckon” lévő mezőgazdasági területet. Kijelölendő egy sport és szabadidős tevékenységre alkalmas terület.
 • Az árvízvédelmi töltés a Kossuth utcai telkek alján húzódna (II. tervi változat), a Stuck ártér maradna, a településkép befejezett lehetne az alsó sor beépíthetőségével. A javaslattal a Kossuth út 56., 62., 64., 66., 72., 74., 76., 80., 90., 92., 94., 96., 108., 122., 132. és 136. sz. ingatlanok tulajdonosai (összesen 36 fő) nem értenek egyet.
 1. Településközpont fejlesztése (településközponti vegyes (Vt) terület bővítése)

Előzetes javaslat: A Liget projekt több fejlesztési irányt is vázolt. A melléklet szerint javaslatok mindegyike azt célozza, hogy a településközpont fejlődhessen.

TRE_MÓDOSÍTÁSOK_KIVONATA.6

Véleményezési anyag: javasolt az előzetes javaslat elfogadása az alábbi módosításokkal. A 6/A, 6/C, 6/D és 6/E fejlesztési területek ne kerüljenek átsorolásra. A jelenlegi területre eső településközponti szabályozás legyen egységes, adjon lehetőséget a minél szabadabb fejlesztésre: pl Z-1-ből Vt-3, Vt-3 paraméterek növelése, pl. ém: max.7.5m, stb.

 1. Boldogasszony Monostor szabályozásának változtatása

Előzetes javaslat: A Monostor területét érintő tulajdon viszony változásokból adódóan a Különleges beépítésre szánt egyházi terüket (Kegy) területe az alábbi ingatlanokkal növekszik: 8334, 8335, 8326/1. Az egyház kérése szerint a területen az építménynek átépítése céljából a megengedett maximális építménymagasság 11,0 m-re növekedne, az elő-, oldal- és hátsókert mérete 8 m legyen, a elhelyezhető építmények köre egészüljön ki szolgáltató, vendéglátó funkcióval, valamint az egyházi létesítmények rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épülettel.

TRE_MÓDOSÍTÁSOK_KIVONATA.7

Véleményezési anyag: javasolt az előzetes javaslat elfogadása

 1. Belterülethatár felülvizsgálata

Előzetes javaslat: A jelenlegi belterületi határ több helyen nem alkalmazkodik a kialakult állapothoz, emellett a jelen TRE módosításhoz kapcsolódó településfejlesztési elképzelések is indokolttá teszik a belterülethatár módosítását.

TRE_MÓDOSÍTÁSOK_KIVONATA.8

Véleményezési anyag: javasolt az előzetes javaslat elfogadása.

 1. Meglévő és tervezett hidak feltüntetése

Előzetes javaslat: 9/A – 9/F.

TRE_MÓDOSÍTÁSOK_KIVONATA.9

Véleményezési anyag: javasolt az előzetes javaslat elfogadása azzal, hogy az általános iskolánál fel kell tüntetni a hidat, illetve a két átjáró is szerepeljen ezen tételnél. A szabályozás biztosítson lehetőséget további, még ki nem jelölt hidak építésére is.

 1. Temető bővítése

Előzetes javaslat: A jelenleg meglévő, kapacitás problémával küzdő temető területének bővítése, a jelenlegi területtel szemben, a Svájci földek délkeleti sarkában. A Vörösmarty útról a forgalom áthelyezésre kerülne a tervezett temető nyugati határára, majd a 0197 hrsz-ú közterületi ingatlanon keresztül lenne biztosítva az összeköttetés a Szokolyai úttal.

TRE_MÓDOSÍTÁSOK_KIVONATA.10

Véleményezési anyag: javasolt az előzetes javaslat elfogadása

 1. Tájház áthelyezése, illetve lejutás biztosítása a „Stuck”-ra az Alsó soron (Kossuth Lajos út 52., 1597 hrsz.) keresztül

Előzetes javaslat: Új gyalogos átjárás biztosítása a Kossuth Lajos út és a „Stuck” között. Az Átjárás a Kossuth Lajos út 52. számú ingatlanon keresztül tervezett. Az épületben kapna helyet a tájház. Ez az útvonal a folytatása lenne a Vörösmarty utca – temető – templom mögötti gyalogos híd-templom alatti lépcső által kijelölt gyalogos tengelyek.

TRE_MÓDOSÍTÁSOK_KIVONATA.11

Véleményezési anyag: javasolt az előzetes javaslat elfogadása

 1. Javasolt Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) előírások

Véleményezési anyag: a sajátos jogintézménnyel érintett ingatlanok számát minimalizálni kell. A légvezetékek a településkép egyik romboló elemei, azok megszüntetése indokolt, illetőleg az építés során csak földkábeles elhelyezés lehessen. A fakivágások szabályozása önálló rendelettel történik. Szabályozandó a beépíthető telkek minimuma is.

 1. Egyedi kérelmek, javaslatok
  • Tasnádi Tamás: 8347/6 hrsz-ú ingatlan megközelítése. Az előzetes javaslat a megközelítésre, illetve a tömbbelső feltárására javaslatot tesz. Véleményezési anyag: javasolt az előzetes javaslat elfogadása
  • Bordás Zsolt: 0139/1 hrsz-ú ingatlan övezeti módosítás meglévő építmény bővítése végett. Az ingatlan övezeti besorolása Z-2, azaz zöldterület. Az előzetes javaslat nem módosít a besoroláson. Véleményezési anyag: javasolt az előzetes javaslat elfogadása
  • Lombos László: 1991/3 hrsz-ú ingatlan (Lke-4) megoszthatósága a jelenlegi 700-as minimumtól eltérően 492 m2, illetve 550 m2 lehessen. Az előzetes javaslat nem módosít a szabályozáson. Véleményezési anyag: javasolt az előzetes javaslat elfogadása
  • Szépvölgyi Sándor: Svájci földek belterületbe vonása, szabályozás 400-800 m2 telkek, földkábel; lásd 1. és 12. pont alatt
  • Baráz Tamás, Morris Andrea, Kálmán Miklós: lakóépület építése, belső út törlése, alsó úti kapcsolat; lásd 1. pont alatt
  • Urbán Júlianna, Vajnai László: az Óhegy dűlőben a meglévő 750-1000 m2 nagyságú telkeken legyen lehetőség 6 %-os beépítésre gazdasági épülettel. 1000 m2 feletti művelésből kivont ingatlanokon legyen lehetőség lakóépület építésére, illetve átminősítésre. Indokolás: az állandó lakosok száma növekszik, a gyümölcstermelés megszűnt, az igény a kisebb telek, nagyobb beépítési lehetőség. Az önerőből létrehozott út, vízvezeték, villany, az eddigi befizetet adó képezi az alapját, hogy az önkormányzat a megváltozott körülmények miatt a továbbiakban megfelelő infrastruktúrát alakítson ki világítás, vízevezetés biztosításával, karbantartásával; lásd 1. pont alatt
  • Marosi György, Csillag Rita: 0196/1-15 tartalék temető megszüntetése, lakóépület építése; lásd 10. pont alatti Mk-4 javaslat
  • Ógel János: 0183/ hrsz-ú út szabályozási szélességének felülvizsgálata. lásd 3. pont alatt
  • László Ferenc,Végvári Ágnes: 1657, 1658 tartalék temető megszüntetése révén az Lke-2 építési övezet kiterjesztése javasolt az előzetes anyagban. Véleményezési anyag: javasolt az előzetes javaslat elfogadása
  • Bárdóczky Zsófia: 8131 gazdasági épület lakóépületté átminősítés, bővítés. Előzetes javaslat kiegészítése az építhetőséggel. Véleményezési anyag: javasolt az OTÉK vonatkozó előírással (3000-6000) történő kiegészítés; lásd 1. pont alatt
 • Folly-Ritvay Zoltán:
  • közigazgatási terület bővítése: lásd 15. alatt
  • Duna-part zöldterületi megtartása (tanösvény, fürdőzés, ártéri erdő). Véleményezési anyag: Duna-part zöldterületi megtartása.
  • Öregszőlő dűlő kertes mezőgazdasági terület (szőlő) legyen, 300m2/10ha gazdasági épülettel. lásd 1. pont alatt
  • Ószőlők alatti dűlő kertes mezőgazdasági terület (szántó) maradjon, ne legyen beépítve. lásd 1. pont alatt
  • Jánoshegy területe kertes mezőgazdasági terület maradjon, itt lehessen lakóépületet építeni 3-5-10 hektárhoz kötötten. lásd 1. pont alatt
  • Gál-hegy és Nagy-Morgó hegy tetején található fennsíkon étterem, kilátó, közpark, drótkötélpálya. Véleményezési anyag: a Gál-hegy és Nagy-Morgó hegy tetején található fennsíkon a szabályozás tegye lehetővé a közösségi tér fejlesztését. A drótkötélpálya kialakítása részletesebb elemzést igényel.
  • Kilátó út meredélyén javasolt a Kálvária kialakítása. Véleményezési anyag: a részletes vizsgálatot követően a szabályozásba beemelendő.
  • Börzsönyliget üdülőövezeti részének önkormányzati tulajdonba vételét követően legyen itt sípálya, vadaspark, vasútpark. Véleményezési anyag: maradjon a jelenlegi szabályozás a 4. pont figyelembe vételével
  • Börzsönyliget lakóövezeti részén törekedni kell a szellős beépítésre. Véleményezési anyag: javasolt a szabályozás finomítása a szellős beépítés érdekében
  • legyenek jó helyek Kismaroson (játszóterek, találkozási pontok, kőkapu a Morgó kanyarba), nem érint szabályozást.
  • Lke-6-ban az építménymagasság legyen 4,00 m helyett 5,50 m. Véleményezési anyag: javasolt az Lke kevésbé diffrenciát szabályozása, de az építménymagasság a többi Lke építési övezethez igazodjon, az legyen 4,50 m, lásd még szabályozás finomítása a szellős beépítés érdekében
 • Néder Sarolta: tartalék temető megszűntetése; lásd 10. pont alatt
 • Harmati Lászlóné, Mayer József:: Hangafű utca szabályozatlansága. Előzetesen javasolt az Börzsönyligeti utcák hálózati rendszerének biztosítása. Véleményezési anyag: javasolt az előzetes javaslat elfogadása
 • Szakács Ágota:1565 hrsz-ú ingatlan minimális telekszélessége 16 helyett 15 m legyen az Lke-5 építési övezetben. Előzetesen javasolt a kevésbé differenciált szabályozás (12,14,16). Véleményezési anyag: javasolt az előzetes javaslat elfogadása
 • Kárpáty Péter: GOSPEL Alapítvány 8016/4 és 8018 hrsz-ú zártkerti ingatlanokon 110 m2 (2 emelet) + 120 m2 (2 emelet) + 200 m2 (3 emelet) épület. Az előzetes javaslat szerint nemjavasolt ilyetén területfelhasználás biztosítása a területen. Véleményezési anyag: javasolt az előzetes javaslat elfogadása
 • Bubik-Schottner Zsófia: 7828 hrsz-ú ingatlanon Üh-2 építési övezetben üdülő lakóépületté átminősítése lakóépületté. Az előzetes javaslat szerint nem indokolt ilyetén területfelhasználás biztosítása a területen. Véleményezési anyag: javasolt az előzetes javaslat elfogadása
 1. Településképi rendelet

Véleményezési anyag: javasolt a településképi rendelet pontosítása

TKR – Kismaros község településképi rendelet 6/2017 (IX. 27.)

 1. Területátcsatolások

Véleményezési anyag: javasolt a területátcsatolások jelzése Verőce, Nagymaros, Szokolya és Márianosztra vonatkozásában

 1. Közlekedés
  • Kisvasút

Véleményezési anyag: a fejlesztés szerkezeti és szabályozási vonzatai szerepeltetendők a településrendezési eszközökben

 • Kerékpárút

Véleményezési anyag: A regionális szintű kerékpárutak szerepeltetése szükségszerű

 • 12-es út átkelési szakasza, valamint a Szokolyai út (Folly-Ritvay Zoltán)

   Véleményezési anyag: indokolt forgalomcsillapított zónaként jelölni.

 • Körforgalmi csomópontok (Folly-Ritvay Zoltán)
  • Dél-keleti csomópont

Véleményezési anyag: nem indokolt a körforgalom és a külön-szintű vasúti csomópont kialakítása

 • Észak-nyugati csomópont

Véleményezési anyag: indokolt a körforgalmi csomópont kialakítása összhangban a 16.1. ponttal

 1. Gazdaságfejlesztés

Véleményezési anyag: a véleményezési anyagban egy Gksz terület jelölendő, melynek javasolt helye ma még Verőce közigazgatási területe, ez a 12-es út és a vasút közti Verőce felőli terület.

 1. Feltételes hatályosulás

Véleményezési anyag: meg kell fogalmazni a kedvezőbb előírások érvényesítésnek feltételrendszerét.

 1. Közművesítés

Véleményezési anyag: meg kell fogalmazni a növekvő építés feltételrendszerét különös tekintettel a közművesítettségre (OTÉK 8.§). Javasolt általánosságban a teljes közműellátási kötelezettség előírás azzal, hogy a biológiai szennyvíztisztítás lehetősége megvizsgálandó, ez Börzsönyligeten javasolt (OTÉK 7. § (3) 5. pont szerint „Újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő területek építési övezeteire vonatkozóan meg kell határozni legalább …. a közműellátás mértékét és módját”. A 8. § (2) bekezdés szerint szerint A közművesítettség szempontjából az építési övezet a) teljesen közművesített, ha az energia (villamos energia, gáz vagy távhő), az ivóvíz, a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint a közterületi csapadékvíz-elvezetés együttesen közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik; b) részlegesen közművesített, ha a villamos energia, az ivóvíz, a közterületi csapadékvíz-elvezetés közüzemi vagy közcélú szolgáltatással, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik; c) hiányosan közművesített, ha a részleges közművesítettségre előírt feltételek valamelyike nem áll fenn; d) közművesítetlen, ha nincs közüzemi vagy közcélú szolgáltatás.)