Kismarosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány Alapító Okirat

KISMAROSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
Budapest Környéki Törvényszék, Nyilvántartási szám:19.PK63.OO8/1993/35
Az Alapítvány székhelye: 2623 Kismaros Liget utca 35.
Kuratórium elnöke: Rétiné Molnár Anikó
ALAPÍTÓ OKIRAT
Jelen okiratban az alább megjelölt személyek az ALAPÍTÓ OKIRAT aláírásával elhatározzák, hogy az ALAPÍTVÁNY céljainak megvalósítására pénzalapot bocsátanak a kuratórium rendelkezésére.
Az alapítvány neve: „KISMAROSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT” alapítvány.
Az alapítvány székhelye: 2623 Kismaros Liget utca 35.
Az alapítvány alapítói:
Egyrészt az óvoda nevelői:
Szabó Jánosné 2623 Kismaros Hegyalja út 5/13
Árkosiné Alpári Katalin 2623 Kismaros Hegyalja út 6/6
Královitsné Horváth Aliz 2623 Kismaros Zrínyi utca 3
Wiesner Éva 2623 Kismaros Szokolyai út 30
Rétháziné Varga Ibolya 2612 Kosd Székely utca 87
Másrészt a szülők:
Almássy Tamásné 2623 Kismaros Hegyalja út 6/5
Csitári Tünde 2623 Kismaros Hegyalja út 6/1
Hertai Istvánné/Jung Anna 2623 Kismaros Asztalos János utca 9
Szegedi Zoltánné 2623 Kismaros Vörösmarty út 57
Hoffmann-né Burik Judit 2623 Kismaros Patak utca 3
alatti lakosok.
Az alapítvány célja:
1. A gyermekek játékeszközeinek, játéklehetőségeinek bővítése a sokféle tevékenységhez, mely az óvodás korú gyermek személyiségfejlesztésének alapvető eszköze.
2. Az egészséges nevelés érdekében: – a gyermekek mozgásfejlesztéséhez célszerű, esztétikus és környezetbarát eszközök folyamatos biztosítása az udvaron – a gyermekek állóképességének fejlesztéséhez, edzéséhez szükséges eszközök megteremtése
3. Környezetvédelemre nevelés: – az óvoda és környékének tisztaságára, a növények, állatok ápolására és védelmére nevelés
4. Néphagyományőrzés: – ismerkedés a népi eszközökkel, szokásokkal, ezáltal óvodai éltük, ünnepeik színesebbé tétele. Erősebb kötődés alapozása a szülőföldhöz, családjukhoz.
5. A német nyelvoktatás megvalósítása a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. Szakember és feltételek biztosítása.
6. Az óvónők magas színvonalú oktató-nevelő munkájának elismerése.
Az alapítvány vagyona és annak felhasználási módja:
Az alapítvány törzsvagyona 10.000 Ft, azaz tízezer forint.
Az alapítók, valamint a jelen nyílt alapítványhoz csatlakozó természetes és jogi személyek a fenti törzsvagyont kiegészítik, melynek során az alapítók és az alapítványhoz csatlakozók olyan pénzeszközöket kívánnak az alapítvány rendelkezésére bocsátani, melyből az alapítvány célja elérhető.
Az alapítvány vagyonából az alapítvány céljaival összhangban lévő beszerzésre illetve felhasználásra bárki javaslatot tehet, aki az alapítvány vagyonához hozzájárul.
Az alapítvány vagyonának és vagyonából történő felhasználás felől a KURATÓRIUM dönt, mely döntését a fentieknek megfelelően egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
Az alapítványi vagyon és annak mindennemű hozadéka csak az alapítvány céljaira használható fel.
Az alapítvány induló vagyona terhére is eszközölhetők az alapítványi céloknak megfelelő kiadások.
Az alapítvány jellege nyílt, ahhoz bármely bel-és külföldi, magán-és jogi személy csatlakozhat, akinek az adományát az alapítvány elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt, ülései közötti időszakban a kuratórium titkára teljes jogkörrel nyilatkozik.
Az alapítvány vagyonát a külön erre a célra megnyitott számlára helyezi el a kuratórium elnöke és titkára, akik egyben az alapítványt képviselik. Ezen számláról a kuratórium döntése szerint együttesen vehetnek fel pénzösszeget.
Az alapítói vagyont az alapítók az alábbi részletezésben bocsátják rendelkezésre:
Szabó Jánosné 1.000 Ft
Árkosiné Alpári Katalin 1.000 Ft
Královitsné Horváth Aliz 1.000 Ft
Wiesner Éva 1.000 Ft
RétházinéVarga Ibolya 1.000 Ft
Almássy Tamásné 1.000 Ft
CsitáriTünde 1.000 Ft
Hertai Istvánné/ Jung Anna 1.000 Ft
Szegedi Zoltánné 1.000 Ft
Hoffmann-né Burik Judit 1.000 Ft
Az alapító tagok külön rögzítik, hogy az alapítványhoz természetbeni juttatás szolgáltatásával is hozzá lehet járulni. Így amennyiben az óvoda felszerelési tárgyai, berendezései vagy felépítménye vonatkozásában valamely hozzájáruló saját munkáját vagy egyéb vagyontárgyat ajánl fel, úgy a kuratórium azt is köteles elfogadni. Az adott szolgáltatás jellege szerint vállalkozói jogosítvánnyal rendelkező felajánló esetében a természetbeni hozzájárulás értékét a kuratórium igazolja az Adóhatóság felé.
Az adományozó adományát meghatározott céllal is adhatja, amennyiben az nem ellentétes az alapítvány céljaival.
Az alapítvány kezelő szerve:
A jelen alapítvány kezelő szerve a KURATÓRIUM, amely kuratórium 5 főből áll. A Kuratórium tagjait, elnökét és titkárát az óvoda vezetősége kéri fel, határozatlan időre. A kuratórium tagjairól az alapítók és az óvoda vezetője együttesen döntenek. A kuratórium akkor határozatképes, ha 3 fő jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.
A kuratórium elnöke: RÉTINÉ MOLNÁR ANIKÓ 2623 Kismaros, Hegyalja út 2/9
A kuratórium titkára: ZVEKANOVICS LÁSZLÓNÉ 2623 Kismaros, Vörösmarty utca 27.
A kuratórium tagjai:
Dr HAJNAL BARBARA 2621 Verőce Tábor utca 14.
KURALINÉ WERNER HAJNALKA 2621 Kismaros Kiskert utca 8418/1
BALOG-REMÉNYI ÁGNES 2623 Kismaros, Dózsa György utca 16.
A kuratórium tagjai tisztségüket társadalmi munkában látják el, munkájuk ellátásával kapcsolatban költségtérítés nem illeti meg őket.
A kuratórium működése:
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két rendes ülést tart. Ülései nyilvánosak, de személyiségi jogok védelme vagy egyéb jogszabályban meghatározott esetekben zárt ülést kell tartani.
Üléseit az elnök hívja össze írásban, az ülést megelőzően legalább három nappal, a napirendi pontok megjelölésével. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az elhangzottak tartalmát, a hozott határozatokat, időpontját és hatályát, a döntések mellett és ellen szavazók számarányát.
A kuratórium a határozatokkal és az éves beszámolóval kapcsolatos döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.
A kuratórium jegyzőkönyveinek nyilvántartásáról, a határozatok végrehajtásáról, a döntés által érintettek írásbeli értesítéséről a vezető tisztségviselők gondoskodnak.
A jegyzőkönyv aláírója a kuratórium elnöke valamint a titkára. Az alapítvány működéséről, éves beszámolóinak nyilvánosságra hozataláról az alapítvány elnöke köteles gondoskodni. Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az alapítvány székhelyén a kuratórium titkárával történő előzetes egyeztetés után bárki betekinthet.
Az alapítvány képviselete:
Jelen alapítványt a kuratórium elnöke: RÉTINÉ MOLNÁR ANIKÓ és titkára: ZVEKANOVICS LÁSZLÓNÉ képviseli.
Az alapítók a kuratórium elnökét és titkárát együttesen jelölik ki a bankszámla feletti rendelkezési joggal.
Összeférhetetlenség: a közhasznú szervezetekről szóló törvényben (1997.CLVI.) meghatározott összeférhetetlenségi eseteknek megfelelően:
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685 § b pont/ élettársa /a továbbiakban: hozzátartozó / a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítendő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Továbbá a törvény 9.§-ának megfelelően:
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
A Kismarosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogat. Ezt alapító okiratában a jövőben is kizárja.
Az alapítvány megszűnése:
Az alapítvány határozatlan időre létesül. Megszűnése esetén az alapítvány vagyona a kismarosi óvodát illeti meg, de azt felhasználni a kuratórium döntése alapján lehet csak.
Záradék
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. alapítványról szóló, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak.
Kismaros, 2014. február 7.