Kis-Morgó Óvoda házirend

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy a Házirendben megfogalmazottakat figyelmesen olvassák el! Az óvoda zavartalan működése és a gyermekek hatékonyabb nevelése érdekében legyenek partnereink! Betartása − felelősségre vonás terhe mellett −, mindenki számára kötelező! Az óvoda felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, személyiségük fejlesztésében, képességeik kibontakoztatásában együttműködik a szülővel. A gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együtt végzi nevelő- oktató munkáját.

1. Bevezetés

A házirend létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:

 • 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
 • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
 • 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
 • Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló – többször módosított 8/2000. (V. 24.) OM rendelet

1.1 A házirend elfogadása, jóváhagyása, megtekintése

A Házirendet az intézmény vezetője készíti el, az intézmény nevelőtestülete fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az óvodai intézményegységben működő szülői munkaközösség egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Jelen házirendet az érdeklődők megtekinthetik a vezetői irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján.

1.2 A Házirend személyi hatálya

A házirend kiterjed a gyermekekre, az intézmény valamennyi alkalmazottjára és a szülőkre, akik a gyermekek törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket.

1.3 A Házirend célja

A különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok és kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, és az óvoda működésének belső szabályozása. A Házirend időbeli hatálya: a képviselőtestület általi elfogadás után azonnali hatályba lép. A házirendben előírtakat az óvoda egész területén, az óvodába való belépéstől az óvoda elhagyásáig terjedő időben, valamint az óvodán kívül tartott programok ideje alatt be kell tartani.

2. Általános információ az óvodáról

Az óvoda neve: Kis-Morgó Óvoda
OM azonosító:201882
Az óvoda székhelye: 2623 Kismaros, Liget utca 35.
Az óvoda telefonszáma: 06-27/ 639-150, faxszáma: 06-27/ 639-150
Az óvoda e-mail címe: kismorgoovoda@gmail.com
Az óvoda honlapja:

3. Az óvodai élet rendje

3.1 Az óvoda nyitva tartása

 • A nevelési év minden év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart.
 • Az oktatási év minden év szeptember 01-től május 31-ig tart.
 • A nyári zárás időpontját az óvoda vezetése minden év januárjában határozza meg, amit az óvoda faliújságján február 15-ig közöl.

Időtartama öt hét. A szülő indokolt esetben kérheti gyermeke elhelyezését másik óvodába.

Június 15-től leállásig, óvoda nyitástól augusztus 31-ig összevont csoportok működnek.

Az óvoda évi öt nevelés nélküli napot tarthat. Időpontját minden faliújságon a törvényi előírásnak megfelelően 7 nappal előbb jelezzük.

Az ügyeleti rendszer megszervezéséhez legalább 10 gyermek jelenléte szükséges, ez alatt az óvoda zárva tart.

Az óvoda napi nyitva tartása: hétfőtől péntekig reggel 06.00-tól 17.00-ig. A gyermek az óvodai nyitva tartás teljes idején óvodapedagógus felügyelete alatt áll.

3.2 Az óvodába járás szabályai

A gyermek igénybe veheti az óvodát, ha:

 • szobatiszta,
 • betöltötte a 3. életévét,
 • egészséges és orvosi igazolást hozott.

3.3 Óvodai beiratkozás

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

Az óvodába való felvétel feltétele, hogy a gyermek betöltötte a 3. életévét, valamint a gyermek megbízható szobatisztasága. A felvételnél meghatározó a fenntartó által meghatározott férőszám és a köznevelési törvény által előírt maximális csoportlétszám, a felvételi körzetben lakás, hátrányos helyzet, illetve ha a gyermek szülője dolgozik.

A beiratkozás a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik.

Szükséges:

 • a gyermek anyakönyvi kivonata,
 • egészségügyi könyve,
 • lakcím kártyája,
 • TAJ kártyája,
 • szülő személyi igazolványa,
 • és lakcím kártyája.

A beiratkozás időpontját a helyben szokásos módon tesszük közzé. Az időpont általában április végi 2 egymást követő nap. A felvételtől az óvoda vezetője dönt, amelyről a szülőt írásban értesíti.

Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot hoz létre, amely végleges javaslatot tesz a felvételre.

A döntés ellen jogorvoslatért a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez lehet fordulni.

A gyermekek más intézményből való átvétele: hivatalos átjelentkezés útján, melynek nyomtatványát az érintett óvodavezetők töltik ki és küldik meg egymásnak.

3.4 Beszoktatás-befogadás

Óvodánkban biztosítjuk minden gyermeknek, hogy a szülő jelenlétében ismerkedjen az óvodával, a társakkal, az óvónénikkel. A beszoktatás időtartama elsősorban a gyermek személyiségétől függ.

Előre sem a szülő, sem az óvónő nem tudja megmondani, hogy milyen érzelmi megnyilvánulásai lesznek a gyermeknek az új közösségben, milyen nehezen viseli az anyától való elválást. Ezért türelemre, alapos egyeztetésekre van szüksége gyermeknek, szülőnek, óvónőnek egyaránt.

Beszoktatási időn túl, (az óvodai élet zavartalansága érdekében) kérjük, ne tartózkodjanak szülők a gyermekcsoportban. Igyekszünk közös családi eseményeknek is teret adni, amelyeken minden kedves vendéget örömmel látunk.

3.5 Tanköteles gyermek az óvodában

Az ötödik életévét betöltött gyermek óvodakötelessé válik. Az óvodába beíratott óvodaköteles gyermekről az óvoda nyilvántartást vezet.

A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon köteles részt venni. Az óvoda által szervezett foglakozások naponta általában 8.00-12.00-ig tartó időszakban zajlanak.

Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról egy nevelési évben hét napnál többet mulaszt, az a lakhely szerinti illetékes jegyző intézkedését vonja maga után.

3.6 Beiskolázás

A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, abban a naptári évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

Az a gyermek, akit a Szakértői Rehabilitációs Bizottság javasol, még egy nevelési évig az óvodában marad.

A gyermek 6 éves kor előtti tankötelezettség teljesítését a kormányhivatal a szülő kérésére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti.

Minden tanköteles gyermekről óvodai szakvéleményt állítunk ki, melyet a szülőnek az iskolai beiratkozáshoz vinnie kell.

Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha

 • a gyermeket másik óvoda átvette,
 • a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad,
 • a gyermeket felvették az iskolába.

3.7 A gyermek érkezése és elvitele

Az óvodában a napirendet úgy alakítottuk ki, hogy a szülők a gyermeküket az óvodai tevékenységek zavarása nélkül bármikor behozhassák, illetve hazavihessék.

Óvodába érkezés 9.00-ig, gyermekek elvitele 12.15-től 12-45-ig és 15.00-tól lehetséges.

A gyermeket az óvodába érkezésekor a szülő, hozzátartozó minden esetben személyesen adja át az óvodapedagógusnak. Csak azért a gyermekért vállalunk felelősséget, akit az óvónő személyesen átvett.

Elvált szülők esetében írásban kérjük, hogy mikor és ki viheti el a gyermeket (a bírói végzés alapján).

Kiskorú testvér (14 év alatti), hozzátartozó, csak a szülő írásbeli engedélye alapján viheti el a gyermeket.

Ha a gyermekért zárási időig nem jönnek, a zárós óvónő feladata telefonon értesíteni a szülőket.

Az óvoda udvarán lévő játékeszközöket a gyermekek csak óvónői felügyelettel használhatják balesetvédelmi szempontok miatt!

3.8 A gyermekek étkeztetése az óvodában

A gyerekek az óvodában napi háromszor étkeznek.

Születésnapra és egyéb alkalomra csak cukrászdai, vagy üzletben vásárolt tortát és édességet fogadunk el, számlával igazolva a vásárlás helyét (ÁNTSZ előírás)! Ugyanez vonatkozik a behozott gyümölcsféleségekre is!

Egyéni vezetői döntés alapján és szülői kérelem alapján az egyénileg étkező gyermekek orvosi igazolással vehetik igénybe a külön étkezést az óvodában (ételallergia, stb.).

Az óvoda területén a gyerekek etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt (csokoládé, cukor, banán stb.) nem etikus.

Az étkezések időpontja:

 • folyamatos tízórai 8.00-9.30-ig
 • ebéd 12.00-12.30 óra között
 • uzsonna 15.0-15.30 óra között.

Az étkezési térítési díj befizetésének, valamint a lemondásának a rendje:

A gyermek napközbeni ellátásával összefüggő nevelés az óvodában ingyenes.

A gyermekek étkezési befizetése havonta előre történik, a vállalkozó szabályozása alapján.

A három vagy több gyermeket nevelő családok, illetve a tartósan beteg gyermekek normatív támogatásban részesülnek, tehát az étkezési díj 50%-át fizetik. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 100%-os étkezési díjtérítést kapnak.

Erről az igazolást minden év szeptemberében kérjük leadni, a változásokat pedig 8 napon belül jelezni.

Lemondani az étkezést illetve az újra járást bejelenteni a konyhára lehet minden nap 8.00-ig.

Az étkezés lemondásának jóváírására a következő hónap ebédbefizetésénél kerül sor.

Az óvodai étkezés befizetése csekken történik.

3.9 A gyermek ruházata az óvodában

A gyermek óvodai ruházatát jellemezze a praktikusság, kényelem, tisztaság. A ruhadarabok elhelyezése a gyermek számára kijelölt helyen történik.

Szükséges váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz.

A balesetek elkerülése érdekében kötővel, csattal, tépőzárral ellátott, gumitalpú cipőt kérünk benti használatra.

Udvari játékhoz, „összekoszolható” ruha, cipő behozható.

Legyen egy-két váltás alsónemű (zokni, bugyi), váltóruha. A

mozgásos tevékenységekre a következő felszerelést kérjük:

 • a kicsiknek csak tornacipő,
 • a nagyobbaknak tornacipő, rövidnadrág és póló valamint csere-zokni.

A gyermekközösség egészség-megóvása érdekében elengedhetetlen a ruházat tisztasága és a gyermek ápoltsága.

3.10 Egészségügyi szabályok

Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat.

Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevitele az óvodába a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Beteg gyermeket az óvónők nem fogadhatnak, a napközben megbetegedő gyermeket elkülönítik, szüleit haladéktalanul értesítik a többi gyermek érdekében. Betegségből való felgyógyulásról orvosi igazolást kérünk!

Az óvónők az óvodában semmilyen gyógyszert nem adhatnak a gyermekeknek.

Fertőző betegség esetén (salmonella, bárányhimlő), bejelentési kötelezettsége van a szülőnek! Az ÁNTSZ-t a gyermekorvos értesíti.

Élősdivel való fertőzöttség esetén a gyermeket azonnal elkülönítjük és a szülőt értesítjük.

Baleset esetén a gyermeket haladéktalanul el kell látni. A baleset súlyosságától függően, ill eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról gondoskodni kell, a szülőt értesíteni kell.

A balesetet szenvedett gyereket a csoportos óvónő kíséri az orvoshoz.

Az óvodába járó gyermek egészségügyi gondozását az óvoda gyermekorvosa, fogorvosa és védőnője látja el évenkénti rendszeres ellenőrzéssel. Az óvoda orvosa a nagycsoportosok vizsgálata után igazolást ad az iskolai beíratáshoz.

Az óvoda helyiségeinek szülő általi használhatósága:

Megkérjük a szülőket, hogy a gyermekek egészségének védelme érdekében a csoportszobába és a gyermekmosdóba utcai cipőben ne lépjenek be.

Az óvoda helyiségeibe csak nyilvános óvodai ünnepélyek és egyéb rendezvények alkalmával tartózkodhatnak hosszabb ideig a szülők.

Az óvoda tisztaságára minden óvodát használó köteles vigyázni.

Az óvoda területére sem háziállat, sem egyéb állat nem hozható be!

3.11 Otthonról behozott értékek szabályozása

A hazulról hozott értékekért, játékokért, a gyerekek ékszereiért az intézmény dolgozói felelősséget nem vállalnak.

A gyermek behozhatja a kedvenc játékát az óvodapedagógusok által meghatározott mennyiségben.

A szemüveget viselő gyermekre különösen figyelünk, de sajnos így is eltörhet.

3.12 Óvodán kívüli programok

Az óvodán kívüli foglalkozásokon, programokon a gyermekek minden esetben csak akkor vehetnek részt, ha a szülő azt írásban engedélyezte és a velejáró költségeket befizette (pl.: úszás, bábszínházi előadás, kirándulások alkalmai).

Ezen alkalmakkor minden tíz gyermek mellé egy fő felnőtt kísérőt kell biztosítani, ha szükséges, szülői segítséget is igénylünk.

4. Jogok és kötelességek

4.1 A gyermek jogai

 • A gyermeknek joga, hogy az oktatási – nevelési intézményben biztonságos és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
 • A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.
 • A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.
 • A gyermek joga, hogy a képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.
 • A gyermeknek joga van adottságának megfelelő, megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.
 • Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően ingyenes és kedvezményes étkezésben részesüljön.
 • Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
 • A gyermek joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását.
 • A gyermek az óvoda eszközeit (játékok, fejlesztő eszközök stb.), berendezéseit (bútorok, magnó, vetítő), felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell.
 • Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában.

4.2 A gyermek kötelességei

 • Részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon.
 • Óvja saját és társai testi épségét, egészségét.
 • Megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét.
 • Betartsa az intézmény házirendjét.
 • Az óvoda vezetője, pedagógusai és alkalmazottai, óvodatársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

4.3 A szülő jogai

 • A szülőt megilleti a nevelési – oktatási intézmény szabad megválasztásának joga.
 • Joga, hogy megismerje az intézmény dokumentumait.
 • Az óvodai szülői munkaközösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját (25%) érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
 • Nyári gyermekfelügyelet igénylése.

4.4 A szülő kötelességei

 • Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő foglalkozáson való részvételét.
 • Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében.
 • Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért.
 • Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével, foglalkozó pedagógusokkal.
 • Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
 • Betartsa a házirendet.

5. Az óvodába járási kötelezettség

 • A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betöltötte, az óvodai nevelés első napjától kezdődően óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítőn foglalkozáson köteles részt venni. /Kt. 45§.(2) bekezdés/
 • Az iskolai életmódra felkészítő foglalkozások ideje legfeljebb napi négy óra. /Kt. 8§(2)/ · A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. /Kt. 45§.(2)/
 • A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő foglalkozáson való részvételét.
 • Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról egy nevelési évben hét napnál többet mulaszt, az a lakhely szerinti illetékes jegyző intézkedését vonja maga után.
 • Ha a gyermek az óvodai foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő – előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi az óvodába, – illetve a gyermek betegségét orvosi igazolással igazolja.
 • Ha a távolmaradást nem igazolják a hiányzás igazolatlan.

6. Pedagógiai munka az óvodában

A gyermekek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik.

A pedagógiai program az óvodában megtekinthető, az óvodai nevelésről az óvónőktől kaphatnak a szülők információt.

7. Együttműködés, kapcsolattartás a nevelőkkel

Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra.

Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, ill az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.

A szülőknek lehetőségük van az óvodai „életbe”való bekapcsolódásra, véleménynyilvánításra. Ötleteikkel segíthetik munkánkat.

 • szülői értekezleteken (évente kettő),
 • nyílt napokon,
 • óvónővel történő rövid megbeszéléseken,
 • közös rendezvényeken (azok előkészítése, lebonyolítása)
 • fogadóórákon, előre egyeztetett időpontban

Kérjük, hogy reggel a gyermekek fejlődésével kapcsolatosan csak rövid információ átadás történjen, magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt hosszabb időre ne vonják el, mert balesetet idézhet elő és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát!

A gyermekükről hosszabb időt igénybe vevő megbeszélésekre az óvónőkkel előre egyeztetett időpontban fogadóórán kerülhet sor.

A szülők tájékoztatására szolgáló információ a csoportok faliújságjain található.

8. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása

Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, legyenek képesek alkalmazkodni.

Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Pl.: Ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyerekére, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre.

9. Óvó-védő intézkedések

A felnőtt jelenlétét a gyermekek minden tevékenysége közben folyamatosan biztosítani kell.

A gyermeket átvevő óvodapedagógus a rá bízott gyerekért teljes jogúan felel az óvodában eltöltött idő egésze alatt.

A gyermekeket a gyermekcsoporttól elkülöníteni, felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos.

Az intézmény dolgozói minden baleseti forrást haladéktalanul jelentenek az egységvezetőnek.

Óvodán kívüli program esetén gondoskodni kell a megfelelő számú felnőtt kísérőről.

Tűzriadó és bombariadó esetén az erre a célra kijelölt útvonalon hagyhatják el a gyermekek az intézményt.

Az udvari szereken vigyázzanak egymás testi épségére és csakis óvodapedagógus felügyelete mellett használják.

A tornaszereket a gyerekek csak az óvodapedagógusok felügyelete mellett használhatják!

Nem ajánlott a gyermeknek az aranylánc, gyűrű, valamint a karkötő használata az óvodában, mert baleset forrásává válhat.

10. Egyéb rendelkezések

Az óvoda bejárati ajtaját napközben nem zárjuk be. A gyermekek személyes biztonsága és értéktárgyai (ruhák, cipők) biztonsága érdekében, kérjük a szülőket, hogy mindig használják a felszerelt „biztonsági zárakat”, reteszeket!

Idegenek az óvoda területén csak a vezető engedélyével tartózkodhatnak.

Az óvoda hirdetőtáblájára csak az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos reklámszövegek kerülhetnek ki.

Reklám jellegű anyagok elhelyezése: Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól, és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze.

Az óvodában az óvoda vezetőjének engedélye nélkül nem kerülhetnek reklámanyagok a faliújságra.

Az óvoda vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Az óvoda egyes helyiségeinek hasznosítása csak a fenntartó engedélye alapján történhet.

Az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom nem működhet.

Az óvoda területén nincs dohányzásra kijelölt hely, az óvoda egész területén TILOS a dohányzás!

Az óvoda egész területén TILOS a szeszesital fogyasztása!

Az óvodában érkező „idegen” személyek csak a vezető engedélyével tartózkodhatnak az óvoda területén.

Amennyiben a gyermek szándékosan kárt okoz az óvoda épületében, felszerelésében, haladéktalanul tájékoztatni kell a szülőket.

A vezető és a csoportos óvónő megvizsgálja a károkozás körülményeit, felméri a kár nagyságát, majd a kár nagyságától függően az intézményvezető jelzi az esetet a fenntartó felé, ahol döntenek a kártérítés módjáról.

11. Záró rendelkezések

A házirend kivonatát a beiratkozáskor minden szülő megkapja.

A házirend hatálybalépésének dátuma: az elfogadás napján, illetve a módosításokat követően.

A módosítás indokai:

 • ha a jogszabályban változás történik,
 • ha a szülői szervezet kezdeményezi,
 • ha az óvoda alkalmazotti közössége kezdeményezi.

A házirend felülvizsgálati rendje: Jogszabályi és egyéb különleges változások alkalmával minden nevelési év kezdete előtt.

A házirendben foglaltak a visszavonásig érvényesek!

Legitimáció

A Házirend nyilvános dokumentum, bárki számára hozzáférhető Kismaros Község Önkormányzatának Kis Morgó Óvodájában. 2623 Kismaros, Liget utca 35.