Kis-Morgó Óvoda Beiratkozás

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

intézmény neve: Kis Morgó Óvoda

intézmény címe:Kismaros, Liget utca 35.

telefon: 27/639-150, 06-20-552-1845

Beiratkozás időpontja: 2017. április 20-21. 9.00-15.00-ig Várjuk azokat a Szülőket, akiknek gyermeke 2018. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.

Szükséges iratok:

A gyermek

 • anyakönyvi kivonata
 • TAJ kártyája
 • oltási lapja
 • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat

A szülő és a gyermek

 • lakcímkártyája és
 • személyi azonosítója
 • jelentkezési lap a helyszínen kitölthető

Tudnivalók az óvodai beiratkozásról

Óvodakötelezettség

2015. augusztus 31-ig maradt hatályban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24 § (3) bekezdése, amely alapján a gyermek abban az évben, melyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

2015. szeptember 1-étől az óvodakötelezettség 3 éves kortól áll be.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. paragrafus (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A szülőnek a miniszteri rendelet 20. paragrafusának módosított (2) bekezdése alapjánlehetősége van a kötelező óvodáztatás alól felmentést kérni.

A törvény 3 esetben tesz kivételt: családi napközibe járó, bölcsődei ellátásban részesülő és felmentett kisgyermek esetében.

A felmentési kérelmet az óvodai beiratkozásig, azt megelőzően kell a szülőnek előterjesztenie. A köznevelésről szóló törvény 8. paragrafus (2) bekezdése alapján a felmentésről a települési önkormányzati fenntartású óvoda esetén a jegyző dönt.

A miniszteri rendelet 20 § (2) bekezdése az óvodaköteles korú gyermek esetében külön is szabályozza a szülő beíratási kötelezettségét. E szerint a szülő köteles beíratni gyermekét az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban. Amely szülő a beíratást elmulasztja, a szabálysértési törvény 247 § alapján szabálysértést követ el, mely 50.000 forint pénzbírságot is vonhat maga után.

A jelentkezés során a szülőnek írásban, az óvodától kapott jelentkezési lap kitöltésével kell jeleznie jelentkezési szándékát. A jelentkezéshez ezen felül szükséges:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája. ­
 • Az óvodai jelentkezést végző szülő (vagy törvényes képviselő) személyi igazolványa, valamint lakcímkártyája. ­
 • Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló szülői nyilatkozat. ­
 • A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata is szükséges.

Német nemzetiségi nevelés

Óvodás csoportjainkban a törvényi előírásnak megfelelően egy magyar óvodapedagógus valamint egy német nemzetiségi végzettségű foglalkozik a gyerekekkel.

Célunk a nemzetiségi nyelv ápolása, a gyermekek nyelvkészségének fejlesztése, a nyelvelsajátítás örömének, a nyelv iránti szeretetnek felkeltése.

Ápoljuk a nemzetiségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és szokásokat, segítjük a gyermekekben a kisebbségi identitástudat, a hagyományok iránti fogékonyság kialakulását.

Az óvodai felvétel kérésekor a szülőnek joga és lehetősége a német nemzetiségi nevelésben való részvételt kérni gyermeke számára 17/2013. EMMI rendelet 2. mellékletében szereplő nyilatkozati lapon.

Az okiratok bemutatásával, valamint a jelentkezési lap leadásával történik meg az óvodai jelentkezés. A jelentkezés azonban nem jelent automatikus óvodai felvételt. Az óvodai jelentkezés idejét követő napokban az óvodavezetés több szempont mérlegelése alapján dönt a felvett gyermekekről. Az óvodai felvétel elsődleges szempontja a gyermek lakhelye, illetve szüleinek munkahelye. Elsősorban azok a gyermekek nyernek felvételt egy adott óvodába, akik az adott óvoda körzetébe laknak, illetve akiknek szülei az adott óvoda körzetében dolgoznak.

A felvételt nyert gyermekekről az óvoda május 20-ig az érintett szülőket határozat formájában értesíti.

Az óvodai felvételre jelentkező gyermekek létszámát a legtöbb óvoda nem képes kielégíteni a meghatározott óvodai keretlétszám végett. Ebben az esetben az óvodavezető bizottságot szervez (Kt. 65. § (2)), amely bizottság dönt a jelentkező gyermekek felvételéről. A felvételre nem került gyermekek várólistára kerülnek, akiknek az esetlegesen megüresedő helyekre van esélyük bekerülni.

Jelentkezés évközben

Költözés vagy egyéb családi okok miatt előfordulhat, hogy a szülő évközben kérelmezi a gyermek óvodai felvételét. Erre természetesen lehetősége van, a felvételről azonban ekkor is az óvodavezetés dönt a rendelkezésre álló óvodai férőhely függvényében.

Jogorvoslat elutasított óvodai felvétel esetén

A gyermek óvodai felvételét elutasító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a szülő felülbírálati kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Kt. 83. § (2)). Ez a kérelem a jelentkezés irataival együtt 8 napon belül továbbküldésre kerül az illetékes önkormányzat jegyzője számára, aki az ügyben dönteni fog.

Felmentés az óvodakötelezettség alól

A Nkt 2011. CXC. 8. § (2) bekezdés lehetőséget ad arra, hogy a gyermek az ötödik életév betöltéséig felmentést kapjon az óvodába járás alól, ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja. Az engedélyt a jegyző (egyházi és magánintézmény esetében a fenntartó) adhatja a szülő kérésére, a védőnő és az óvodavezető véleménye alapján. Ez logikusan azt jelenti, hogy a felmentés kérvényezésére az óvodába való jelentkezés után kerülhet sor.

A 8.§ (1) bekezdés alapján arra is lehetőség van, hogy a harmadik életév betöltése előtt kezdjen valaki óvodába járni. Ennek feltétele, hogy az óvoda az összes óvodai nevelésre kötelezett felvétele után még rendelkezzen szabad férőhellyel, illetve hogy a gyermek fél éven belül betöltse harmadik életévét.

Az első időben szükséges felszerelések:

óvodai ruházat:

 • Az óvoda emblémájával ellátott póló.
 • Szükség lesz egy benti ruhára, ami legyen kényelmes, lehessen benne jól játszani!
 • A benti cipőnek a legalkalmasabb a lábat jól tartó szandál. A papucs, mamusz balesetveszélyes!
 • Gondoskodni kell váltóruháról is, ami tartalmazzon: bugyit, zoknit, nadrágot/szoknyát és pólót.
 • Kinti-udvari ruhának, cipőnek olyat ajánlott bekészíteni, ami nem okoz gondot, ha poros, sáros lesz, motorozásnál elkopik.
 • Minden óvodai ruhába és cipőbe célszerű belerajzolni a gyermek jelét, hogy a közös öltözködés során ne kallódjanak el. Praktikus a textilfilc.
 • Gumicsizma.

alváshoz:

 • Gyermekágynemű. Az alvós állatról se feledkezzünk meg, ha a gyermek azt igényli.

tornafelszerelés:

 • Kis csoportban nem csúszós cipő.
 • Középső csoporttól tornafelszerelés, ami tartalmaz: váltó póló, tornanadrág, (lányoknak esetleg tornadressz) és tornacipő